In (permanente) opbouw! 

Under (permanent) construction!

Om commerciële succesvol te blijven, moeten bedrijven in staat zijn om in een steeds hoger tempo nieuwe produkten en diensten op zodanige wijze te ontwikkelen en te commercialiseren, dat ze onmiddellijk perfecte oplossingen zijn voor actuele klantproblemen.

We spreken over het permanent creëren van unieke waardevoorstellen.

De running lean methode van Ash Maurya laat toe om niet alleen snel en gefocused op de belangrijkste risico's te werken in het ontwikkelingsproces van nieuwe produkten en diensten, maar daarbij ook permanent met early adopters te interageren. Dit laatste maakt het mogelijk om te leren en onmiddellijk bij te sturen.

So far so good... Vaak wordt het vergeten maar ook de commercialisering van nieuwe produkten en diensten moet eveneens nieuw ontwikkeld worden. Wanneer marketing en verkoop na (of al tijdens) de ontwikkelingsfase grondig nadenken over een nieuwe commerciële aanpak voor het lanceren van deze producten en diensten, en deze nieuwe verkoopprocessen ook grondig testen, stijgt de kans op een succesvolle lancering aanzienlijk.

Bij deze aanpak van idee tot commercialisering, is het belangrijk om veel aandacht te besteden aan het samenstellen van het innovatie team, het proces uit te tekenen, en te zorgen voor de juiste begeleiding.

In order to continue being commercial successful, companies must be able to develop and commercialize new products and services in an ever-increasing pace and in such a way that they are immediately perfect solutions to current customer issues.

We prefer to talk about permanently creating unique value propositions.

Ash Maurya's running lean method allows not only to work quickly and focused on the major risks in the development process of new products and services, but also to interact with early adopters permanently. This latter makes it possible to learn and to adapt immediately.

So far so good ... Often forgotten, but also the commercialization of new products and services must also be developed. When marketing and sales after (or already during) the development phase thoroughly reflect on a new commercial approach for launching these products and services, and also thoroughly testing these new sales processes, the likelihood of successful launches increases significantly.

In this approach from idea to commercialization, it is important to devote a lot of attention to the creation of the innovation team, to drawing the process, and to ensure proper guidance.

 

Comment